Esiopetuksella tarkoitetaan maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja sen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Kunnat vastaavat esiopetuksen järjestämisestä ja ovat velvoitettuja järjestämään esiopetusta sen alueella asuville lapsille.

Esiopetuksen säädöspohja

Velvollisuudesta järjestää esiopetusta säädetään perusopetuslain 4§ssä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa.

Opetushallituksen esiopetukseen liittyvää materiaalia löytyy täältä.

Esiopetuksen katsomuskasvatus

Esiopetuksen katsomuskasvatus liitetään kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Yleisinä tavoitteina on tukea lasten eettisen kohtaamisen ja ajattelun taitoja sekä tunnetaitojen kehittymistä. Lapset tutustuvat opettajan johdolla niin omaan kuin muihinkin lapsiryhmässä tai lähiyhteisössä edustettuina oleviin katsomuksiin ja uskontoihin sekä niihin liittyviin tapoihin ja perinteisiin.

Esiopetukseen sisältyy koko ryhmälle yhteistä eettistä kasvatusta. Kasvatus liitetään lasten arkeen ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy tunteita ja eettisiä valintoja. Lapsia ohjataan tunnistamaan tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti sekä ratkaisemaan rakentavasti lasten keskinäisiä ristiriitatilanteita. Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, ilon ja pelon aiheita, tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän erottamista. Yhteisten keskustelujen lisäksi luontevia tapoja eettiseen kasvatukseen antavat esimerkiksi roolileikit sekä sadut ja median kertomukset. Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehittäviä opetusohjelmia ja materiaaleja.”

“Esiopetuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan esiopetuksessa muiden katsomusten rinnalla. Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä. Tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. Lapsia rohkaistaan erilaisten elämänkysymysten pohdintaan yhdessä toisten kanssa toimien. Samalla heidän valmiutensa ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä vahvistuvat. Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia.

Jotkut seurakunnat järjestävät esiopetusikäisille ortodoksilapsille omia teemapäiviä, esimerkiksi muutamana lauantaina vuodessa. Näissä teemapäivissä ja kotona käytettäväksi sopii hyvin Opetushallituksen kustantama “Sofia esikoululainen”-kirja, jota voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.

Materiaaleja

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen menetelmät ja materiaalit sopivat hyvin myös esiopetukseen. Niitä löytyy Ortodoksiston varhaiskasvatuksen sivulta.

Ortoboxin esi-ja alkuopetuksen materiaaleja löytyy täältä.

Kuva: Kaarina Lyhykäinen

Views: 102